Font


Manuscrit - : Llibre de goigs de tots los sants i santes que a dia d'avui són canonitzats
s. XVIII
Barcelona - Biblioteca de la Universitat - Ms. 1052

MCEM, Id 2176.Bibliografia

Mahiques, Joan & Helena Rovira / "Sobre la transmissió i la data dels goigs copiats al Ms. 1191 de la Biblioteca de Catalunya". : , 2016 - vol. 5, p. 142-166 (p. 150, núm. 5)


Rovira i Cerdà, Helena / "Un poema inèdit sobre la Guerra de la Successió al Rosselló". : , 2017 - vol. 27, p. 81-100 (p. 89-91)


Testimonis

Anònim/ Puix que sou dels pobres / consuelo i remei - Goigs de la Mare de Déu del Pessebre

P. 1-2 / [Rúbr.] Goigs de la Mare de Déu del Pesebre [Inc.] Puix que sou dels pobres / consuelo y remey, / pregau del Pesebre / la Mare de Déu / [Expl.] puix sou nostre mare, / pujau-nos al cel, etc. / Puix que sou dels pobres / consuelo y remey, / preguem del Pesebre / la Mare de Déu


Anònim/ Cridau sempre adjutori, / sentint pena cruel - Cobles de les ànimes del Purgatori

P. 2-3 / [Rúbr.] De las ànimes del purgatori [Inc.] Cridau sempre adjutori, / sentint pena tan cruel, / ànimas del purgatori, / per poder pujar al cel / [Expl.] en la cort celestial / en la qual veureu a Déu, etc. / Cridau sempre adjutori, / sentint pena tan cruel, / ànimes del purgatori, / per poder pujar al cel, etc.


Anònim/ Mare del gran redemptor, / pura, neta, sens esmena - Goigs de la Verge Maria de Gràcia

P. 3-4 / [Rúbr.] De nostra Senyora de Gràcia. Goigs [Inc.] Mare del gran Redemptor, / Verge pura y molt serena, / sou de gràtia tota plena, / vida y llum del peccador / [Expl.] hont estau, al lloch mayor / prop lo fill clara y serena, etc. / Mare del gran Redemptor, / Verge pura y sens esmena, etc.


Anònim/ Màrtir sant molt singular, / suplicam vostra potència - Goigs de sant Sebastià màrtir

P. 5-6 / [Rúbr.] De sant Sebastià. Goigs. Màrtir [Inc.] Màrtir sanct molt singular, / supplicam vostra potència, / que vullau a Jesús pregar / nos guarde de pestilència / [Expl.] Plàcia-us, donchs, abraçar / vostres servens per clemència, / que vos vénen supplicar / los guardeu de pestilència, etc.


Anònim/ Puix vos ha dat tal virtut / lo qui tot ho té en la mà - Goigs dels sants metges Cosme i Damià

P. 6-7 / [Rúbr.] Dels sants metges Cosma y Damià [Inc.] Pus vos ha dat tal virtut / lo qui tot o té en la mà, / consediu-nos prest salut, / beneïts Cosma y Damià / [Expl.] Pues que tanta gent acut / a posar-se en vostra mà, / procurau-los prest salut / beneïts Cosma y Damià


Anònim/ Reina i Verge singular / que alegrau del cel la cúria - Goigs de Nostra Senyora de Núria

P. 8 / [Rúbr.] De nostra Senyora de Núria. Goigs [Inc.] Reyna y verge singular / que alegrau del cel la cúria, / de Déu mare y sol de Núria, / remey nos vullau donar / [Expl.] Puix al qui us sap reclamar / desll[i]urau de tota injúria, / guardau-nos, verge de Núria / de tot mal y de peccat


Anònim/ Ple de celestials favors / i de santedat espill - Goigs de sant Gil abat

P. 8-9 / [Rúbr.] De sant Gil abat. Goigs [Inc.] Ple de celestials fabors / y de santedat espill, / advocat sou dels pastors, / gloriós abat sanct Gil / [Expl.] Pues Déu vos fa tans favors, / guardau-los de tot perill / a vostres devots pastors, / gloriós abat sant Gil


Anònim/ Puix Déu vos ha dat poder / ab nostres necessitats - Goigs en llaors dels santa Celdoni i Hermenter

P. 9-11 / [Rúbr.] Dels sants màrtirs Celdoni y Hermenter [Inc.] Puix Déu vos ha dat poder / ab nostras necessitats, / sanct Celdoni y Hermenter, / siau nostres advocats [Expl.] Puix Déu vos ha dat poder / ab nostras necessitats, / sanct Celdoni y Hermenter, siau nostres advocats


Anònim/ Màrtirs, puix vostra virtut / tant pot ab Déu soberà - Goigs dels màrtirs Just, Paulí, Acici i Germà

P. 11-12 / [Rúbr.] Dels sants màrtirs Just, Paulí, Assisi y Germà [Inc.] Màrtirs, puix vostra virtut | tant pot ab Déu soberà, | pregau per nostra salut, | Just, Paulí, Assici y Germà [Expl.] Puix lo rey del cel vos fa | participans de la glòria, | teniu-nos en la memòria, | Just, Paulí Assici y Germà


Anònim/ Vostres goigs ab gran plaer / cantarem, Senyora mia - Goigs de la Verge Maria del Roser

P. 12-13 / [Rúbr.] De nostra Senyora del Roser, fets per sant Vicens Ferrer [Inc.] Vostres goigs ab gran plaher | cantaré, verge Maria, | puix la vostre senyoria | és la Mare del Roser [Expl.] Puix mostrau vostre poder | fent miracles cada dia, | preservau, verge Maria, los confrares del Roser


Anònim/ Puix que Déu vos ha exaltada, / Senyora, en tanta manera - Goigs de nostra Senyora de la Bovera

P. 13-14 / [Rúbr.] De nostra Senyora de la Bovera. Goigs [Inc.] Puix que Déu vos ha exaltada, | senyora en tanta manera, | siau la nostra advocada, | vós, verge de la Bovera [Expl.] Puix de Déu sou tan amada | com a mare verdadera, | siau la nostra advocada, | vós, verge de la Bovera. | Finis huius operis


Anònim/ Puix Espanya se precia / de tenir patró qual vós - Goigs de sant Jaume Major

P. 15-16 / [Rúbr.] Goigs de sant Jaume Major [Inc.] Puix Espanya se precia | de tenir patró qual vós, | socorreu-nos en tot dia, | sant Jaume, apòstol gloriós [Expl.] A tot fiel que de vós fia, | puix ab Déu sou poderós, | en traball y malaltia, | socorreu-lo, sant ditxós, etc. | Finis


Anònim/ Puix sou vas de elecció / i d'apòstol teniu grau - Goigs de sant Pau apòstol

P. 16-17 / [Rúbr.] Goigs de sant Pau apòstol [Inc.] Puix sou vas de elecció | y d'apòstol teniu grau, | oïu nostra oració, | benaventurat sant Pau [Expl.] Pux la vostra intercesió | a ningun devot negau, | oïu nostra oració, | benaventurat sant Pau. | Finis


Anònim/ Puix gozau ja de la glòria, / o abat molt fervorós - Goigs del gloriós sant Antoni abat

P. 17-18 / [Rúbr.] Goigs del gloriós sant Antoni abat [Inc.] Puix gosau ya de la glòria, | o abat molt fervorós, | de nosaltres feu memòria, sant Antoni gloriós [Expl.] Teniu-nos en la memòria, | puix cantam vostres llahors, | y alcansau-nos la victòria, | sant Antoni gloriós. | Finis


Anònim/ A qui vostre favor prova / i us serveix ab cor lleial - Goigs de nostra Senyora de la Bona Nova

P. 18-19 / [Rúbr.] Goigs de nostra Senyora de la Bona Nova [Inc.] A qui vostre favor prova | y us servex ab cor lleal, | verge de la Bona Nova, | guardau de pecat mortal [Expl.] Al devot que ab fe hos invoca, | puix és vostre poder tal, | verge de la Bona Nova, | guardau de pecat mortal


Anònim/ Antonino de Florència, / sant molt digne de lloar - Goigs de sant Antonino de Florència

P. 19-20 / [Rúbr.] Goigs de sant Antonino de Florència [Inc.] Antonino de Florència, sant molt digne de lloar, | puix veeu la divina essència, | vullau-nos sempre ajudar [Expl.] Vostra corona de flors | jamés se podrà secar. | Puix gosau la sapiència, | vullau-nos sempre ajudar. | Finis


Anònim/ Puix cantam ab boca plena / vostres mèrits i llaors - Goigs de sant Ambròs de Sena

P. 20-21 / [Rúbr.] Goigs de sant Ambròs de Sena [Inc.] Puix cantam ab boca plena | vostres mèrits y llahors. | Beneÿt sant Ambròs de Sena, | feu-nos sempra mil favors. | Un mònstruo en naturalesa | vàreu nàxer en lo món [Expl.] De virtuts y sien han mena | y donsell maravellós. | Beneÿt sant Ambròs de Sena, | feu-nos sempre mil favors. | Finis


Anònim/ Puix de nós sou venerat, / que cantam vostres llaors - Goigs de sant Jaume Menor

P. 21-22 / [Rúbr.] Goigs de sant Jauma Menor [Inc.] Puix de nós sou venerat, | que cantam vostres llahors, | trau-nos sempra advocat | Jauma apòstol gloriós [Expl.] Exsemplar de santedat | en tot soumaravellós. | Siau-nos sempre advocat, | Jaume apòstol gloriós. | Finis


Anònim/ Oïu-nos, màrtir gloriosa / i princesa alexandrina - Goigs de santa Caterina verge i màrtir

P. 22-23 / [Rúbr.] Goigs de santa Catharina, verge y màrtir [Inc.] Ohiu-nos, màrtir gloriosa | y princesa alexandrina, | acorreu-nos piadosa, | verge santa Catharina [Expl.] Oÿu-nos, màrtir gloriosa | y princessa alexandrina, | socorreu-nos piadosa, | verge santa Catharina. Finis".


Anònim/ Puix és gran vostre poder / davant la divina essència - Goigs de sant Vicent Ferrer

P. 23-24 / [Rúbr.] Goigs de sant Vicens Ferrer [Inc.] Puix és gran vostre poder | devant la divina essència, | socorreu-nos ab clemència, | beneÿt sant Vicens Ferrer [Expl.] Vullau-nos sempre valer | devant la divina essència, | gloriós sanct Vicens Ferrer, | socorreu-nos ab clemència


Anònim/ Des de vostres primers anys, / fou rara vostra abstinència - Goigs de sant Jaume Menor apòstol

P. 26 / [Rúbr.] Estas copblas són dels goigs de sant Jaume Menor, apòstol [Inc.] Des de vostres primers anys, | fou rara vostra abstinència | no gustant vi, carn ni vanys, | observant gran penitència [Expl.] Alabem sens may cessar | sanct Jaume, apòstol menor, | que per cert no·s pot trobar | apòstol de més honor".


Anònim/ Ditxosa sou, Maria, / santíssima i divina - Goigs a nostra senyora del Roser que es canten en l'Advent

P. 29-30 / [Rúbr.] Goigs de nostra Senyora que·s canten en lo Advent [Inc.] Dichosa sou, Maria, | santíssima y divina, | tesor de gran valia, | y rosa sens espinas, dels àngels melodia [Expl.] y alcansau-nos la glòria | en nostre últim dia".


Anònim/ Puix que rosa molt suau / Déu, mon fill, me ha elegida - Dolors de nostra senyora del Roser que es canten en Quaresma

P. 30-31 / [Rúbr.] Goigs de nostra Senyora que·s canten en la Quaresma [Inc.] Puix que rosa molt suau, | Déu, mon fill, me ha elegida, etc. | Contemplau com se mostrave | ésser trist mon fill en l'ort [Expl.] lo psaltiri·m presentau, | quinse actes de ma vida


Anònim/ Puix tan gloriosa / sou al cel muntada - Goigs de l'assumpció de nostra Senyora

P. 31-33 / [Rúbr.] Goigs de la assumpció de nostra Señora [Inc.] Puix tan gloriosa | sou al cel muntada, | siau-nos advocada, | Verge gloriosa [Expl.] Puix tan exaltada | sou, divina esposa, | siau-nos advocada, | Verge gloriosa


Anònim/ Clar espill de santa vida, / astro de gran resplandor - Goigs de sant Isidro Llaurador

P. 35-36 / [Rúbr.] Goigs de sant Ramon de Peñafort [Inc.] Clar espill de santa vida, | digna de molts bons recorts, | socorreu aquell que us crida, | sant Ramon de Peñafort. | Molt gran fou vostra doctrina [Expl.] Puix al cel teniu corona, | gozau de l'etern port. | Socorreu aquell que us crida, | sant Ramon de Peñafort".


Anònim/ Tot lo món fa molt gran cas / de vostra santa doctrina - Goigs de sant Tomàs

P. 36-37 / [Rúbr.] Goigs de sant Thomàs [Inc.] Tot lo món fa molt gran cas | de vostra santa doctrina, | llum y estela matutina, | doctor angèlich Thomàs [Expl.] Pregam-vos tingau del bras | al devot que se us inclina, | llum y estela matutina, | doctor angèlich Thomàs


Anònim/ Molts miracles pogués fer, / llum de santedat perfeta - Llaors del gloriós i benaventurat sant Vicent Ferrer

P. 38-39 / [Rúbr.] Goigs de sant Vicent Ferrer [Inc.] Molts miracles pogués fer, | llum de santedat perfeta, | apostòlich y profeta, | beneit sant Vicens Ferrer. | Lo primer fonch en lo ventre [Expl.] O divinal conceller, | del judici final trompeta, etc."


Anònim/ O divina rosa, / del cel clara estrella - Goigs de santa Agnès

P. 39-41 / [Rúbr.] Goigs de santa Ignès [Inc.] O divina rosa, | del cel clara estrella, | oÿu-nos gloriosa | Innès, santa y bella. | Com a llum molt pura [Expl.] Puix teniu tal glòria | y gozau ja de ella, | oÿu-nos gloriosa | Innès santa y bella


Anònim/ Puix del summo protomàrtir, / fóreu tal imitador - Goigs de sant Pere Màrtir

P. 41-42 / [Rúbr.] Goigs de sant Pere Màrtir [Expl.] Puix del sumo protomàrtir | foreu tal imitador, | gloriós sant Pere Màrtir, | donau-nos vostre favor [Expl.] donau-nos vostre favor


Anònim/ Puix sou verge i digna, / de Jesús esposa - Goigs de santa Caterina

P. 43-44 / [Rúbr.] Goigs de santa Catarina de Cena [Inc.] Puix sou verge y digna, | de Jesús esposa, | oÿu-nos gloriosa | santa Catarina. | Qui porà contar | vostres maravelles? [Expl.] oyiu-nos gloriosa | santa Catalina".


Anònim/ Puix Déu los divinos tresors / tan francament os ha dat - Goigs de sant Pio V

P. 45-46 / [Rúbr.] Goigs de sant Pio V [Inc.] Puix Déu los divinos tresors | tant francament os ha dat, | dels que rendits vos supliquen, | mostrau-vos, Pio, advocat [Expl.] en las mans de Déu os veureu | prest de dolor deslliurat |


Anònim/ Ab gran goig i alegria / cantarem vostres llaors -

P. 48-49 / [Rúbr.] Goigs del pare sant Domingo [Inc.] Ab gran goigs y alegria | cantarem vostres lahors, | sant Domingo lum y gui[a] | dels frares predicadors. | Mostrà Déu omnipotent [Expl.] Puix lo món en vós confia, | oyu llurs suspirs y flors, etc.


Anònim/ Puix miracles cada dia / lo Senyor obra per vós - Goigs del gloriós màrtir sant Magí

P. 49-51 / [Rúbr.] Goigs de sant Hiacinto [Inc.] Puix miracles cada dia | lo Señor obrà per vós, | siau nostre llum y guia, | sant Hiacinto gloriós. | De Polònia procehiu [Expl.] siau nostra llum y guia, | sant Hiacinto gloriós


Anònim/ Puix del cel ab mines / sou una índia hermosa - Goigs de santa Rosa

P. 51-53 / [Rúbr.] Goigs de santa Rosa [Inc.] Puix del cel ab minas | sou una índia hermosa, | oïu-nos, gloriosa | Rosa sens espinas. | Nasquéreu en Lima [Expl.] oÿu-nos gloriosa | Rosa sens espinas


Anònim/ Sou de virtuts flagrant flor, / espill clar de santa vida - Goigs de sant Dalmau Moner

P. 53-55 / [Rúbr.] Goigs de sant Dalmau Moner [Inc.] Sou de virtuts flagrant flor, | espill clar de santa vida, | llum de santedat cumplida, | Delmau, servent del Señor. | De Farnés Santa Coloma [Expl.] llum de santedat cumplida, | Delmau, sirvent del Señor".


Anònim/ Puix que Déu vos ha exalçat / i en son regne ha fet gran - Goigs de sant Lluís Bertran

P. 55-56 / [Rúbr.] Goigs de sant Lluís Bertran [Inc.] Puix que Déu vos ha exalsat | y en son regne ha fet gran, | siau-nos sempre advocat | y beneït sant Lluís Bertran. | Fóreu en la edat primera [Expl.] Puix Déu vos ha·compañat | ab los que en lo cel estan | siau-nos, etc


Anònim/ Puix que confon l'heretgia / vostra imatge venerada - Goigs de la imatge de sant Domènec

P. 56-58 / [Rúbr.] Goigs de sant Domingo en Suriano [Inc.] Puix que confon la heretgia | vostra imatge venerada, | de tanta gent reclamada | siau sempre nort y guia. | A Soriano fa dichosa [Expl.] en aquest lloc reclamada, | siau sempre nort y guia


Ferrés, Josep/ Digne d'eterna memòria, / doctor sant meravellós - Goigs de sant Tomàs d'Aquino

P. 58-60 / [Rúbr.] Goigs de sant Thomàs d'Aquino [Inc.] Digne de eterna memòria, | doctor sant maravellós, | sant Thomàs, honrra y glòria | dels Frares Predicadors. | Per a dir vostres grandeses [Expl.] sant Thomàs, honrra y glòria | dels Frares Predicadors
Notes: el mateix amanuense afegeix: "Finis. És del pare fra Joseph Ferrés, del sagrat orde dels pares predicadors"; manca el f. corresponent a les p. [61-62].


Anònim/ Joana peregrina, / portuguesa divina - Goigs de la beata Joana de Portugal

P. 72-73 / [Rúbr.] Goigs de la beata Joana de Portugal [Inc.] Joana peregrina, | portug[u]esa divina, | per tot mal y agonia, | propícia medicina | per vós los devots tingan [Expl.] per vós, santa molt pia, | alcança medicina. | Joana peregrina, etc. | Finis


Anònim/ És Màntua pàtria ditxosa / del que vostre antic solar - Goigs de la beata Ossana de Màntua

P. 73-74 / [Rúbr.] Goigs de la beata Ossana de Màntua [Inc.] És Màntua pàtria dichosa | del que vostre antich solar | la noblesa és singular, | vostre virtut generosa [Expl.] Tingam tots per vós victòria | contra tot mal y dolor. | Alcansau-nos del Señor, | Ossana, la gràcia y glòria. | Finis


Anònim/ Pedra molt preciosa, / de celestial mena - Goigs de la gloriosa Magdalena

P. 74-76 / [Rúbr.] Goigs de santa Maria Madalena [Inc.] Pedra molt preciosa | de celestial mena, | oïunos, gloriosa | santa Madalena [Expl.] O noble y hermosa, | antes vil y morena, | ohiu-nos, gloriosa | santa Madalena


Anònim/ Puix tan graciosa / sou, rosa florida - Goigs de la beata Margarida de Castelló

P. 76-78 / [Rúbr.] Goigs de la beata Margarita de Castelló [Inc.] Puix tant graciosa | sou, rosa florida, | sia[u]-nos advocada, | santa Margarida [Expl.] Pux sou tan amada | de Jesús o Maria, | siau-nos advocada, | santa Margarida


Anònim/ Del rosari sou corona / i patrona - Goigs de nostra Senyora del Roser

P. 78-80 / [Rúbr.] Goigs de nostra Senyora del Roser [Inc.] Del rosari sou corona | y patrona, | Verge pura com se canta | en la iglésia sacrosanta. | Déu plantant dins vós, señora, | en bona hora, | lo roser molt excelent, | y consebre·l purament, | merexedora | fóreu sempre enterament | donant fe a la perçona | que·u pregona [Expl.] del rosari que us abona | y perficiona. | Per lo rosari | Déu perdona | y glòria dóna &c.


Anònim/ Cantarem ab alegria / los misteris grans de vós - Goigs de sant Domingo

P. 80-81 / [Rúbr.] Goigs del pare y patriarcha sant Domingo [Inc.] Cantarem ab alagria | los misteris grans de vós, | R. camí de la llei divina, | sant Domingo gloriós. | Lo primer fonch que mostrà [Expl.] R. Camí de la llei divina, | sant Domingo gloriós


Anònim/ Socorreu, o llum molt santa, / los devots venen a vós ?? - Goigs del pare i patriarca sant Domingo

P. 81 / [Rúbr.] Goigs del pare y patriarcha sant Domingo [Inc.] Socoreu, o llum molts anta, | los devots venen a vós, | R. de la febra que·ns espanta, | sanct Domingo gloriós. | Pare sou y llum de glòria [Expl.] R. de la febra que•ns espanta, | sant Domingo gloriós


Anònim/ Veniu, veniu, rei Carlos, / veniu sens més tardar -

P. 81-82 / [Inc.] Veniu, veniu, rei Carlos, | veniu sens més terdar, | veniu a llibertar-nos | dels que nos fan penar. | Vení ab vostre armada [Expl.] Dexau a Barcelona, | puix està en repòs. | Veniu vós en persona, | per a socorrer-nos, | ja que som vasalls vostres, | vós no vullau que los hostes | fasen a nostre costes | progressos contra vós. | Finis
Versificació: 1 x 8, 1 x 7, 6 x 8


Anònim/ Vós que sou la regalada / de Jesús i d'amor plena - Goigs de santa Maria Magdalena

P. 83-84 / [Rúbr.] Goix de santa Maria Madalena [Inc.] Vós que sou la regalada | de Jesús y de amor plena, | vullau ser-nos advocada, | gloriosa Madalena [Expl.] ???


Anònim/ Sant Agustí, gran prelat / de Frares Predicadors - Goigs de sant Agustí de Dalmàcia

P. 84-85 / [Rúbr.] De sant Agustí de Dalmàtia, Ord. Prd. [Inc.] Sant A[g]ustí, gran prelat | de frares predicadors, | contra puagre y dolors | siau lo nostre advocat [Expl.] Puix que al cel vos ha donat | per a repetir fabors, | contra poagra y dolors | siau lo nostre advocat


Anònim/ Puix sou tan amada / de Déu i elegida - Goigs de santa Margarida de Saboia

P. 85-86 / [Rúbr.] De santa Margarida de Saboya, Ord. Prd. [Inc.] Pux sou tan amada | de Déu y elegida, | siau-nos advocada, santa Margarida [Expl.] y al cel vos muntaren | de tots assistida &c. | Pux tan singular | sou en mort y vida &c


Anònim/ Mestre d'immortal honor / per qui el món és il·lustrat - Goigs de sant Alberto Magno

P. 86-88 / [Rúbr.] De sant Alberto Magno, Ord. de Prd. [Inc.] Mestre de immortal honor | per qui el món és il·lustrat. | Gloriós Alberto Magno, | siau-nos sempre advocat [Expl.] que tingué una religiosa | mirant-vos glorificat. | Mestre de fama y honor, | de tota ciència ordenat. | Finis


Anònim/ Il·lustre sant confessor, / llum del món clara i serena - Goigs de sant Ambròs de Sena

P. 88-90 / [Rúbr.] De sant Ambròs de Sena [Inc.] Il·lustre sant confesor, | llum del món clara y serena, | gloriós sant Ambròs de Sena, | siau nostre protector [Expl.] Extàtich predicador, | vera llum clara y serena. | Finis


Anònim/ De Jesús esposa, / molt privilegiada - Goigs de santa Llúcia

P. 90-91 / [Rúbr.] De santa Llúcia la casta, advocada dels ulls. Or. Prdo. [Inc.] De Jesús esposa, | molt privilegiada, | siau-nos advocada, | Llúcia, v[erge] ermosa. | Desde vostra infància [Expl.] dau-nos clara vista, | Llúcia, verge ermosa
Notes: segueixen unes anotacions en llatí.


Anònim/ Puix al cel gloriós / estau triomfant - Goigs de sant Jaume Salomó

P. 91-93 / [Rúbr.] De sant Jauma Salamó [Inc.] Puix al cel gloriós | estau triumfant. | R. Sant Jaume, de vós | estem confiant. | Vostra tendra edat | a Déu consegràreu [Expl.] feu que alegrament | y anem triumfant &c.


Anònim/ Puix que Déu vos ha elegida / per sa esposa regalada - Goigs de santa Margarida de Castelló

P. 94-95 / [Rúbr.] De santa Margarida de Castelló [Inc.] Puix que Déu vos ha elegida | per sa esposa regalada, | siau la nostra advocada, | verge sancta Margarida. | Des del vostre naixement | fóreu de vista privada [Expl.] de Jesús sou elegida | per sa esposa ragalada &c.


Anònim/ Puix al cel ditxós / teniu tant poder - Goigs de sant Jaume ??

P. 95-97 / [Inc.] "Puix al cel dixós | teniu tant poder, | R. sant Jaume gloriós, | vullau-nos valer. | De pares piadosos | y nobles nasquéreu [Expl.] meresquéreu-los. | La gràcia os van fer &c.


Anònim/ Puix al cel gozau corones / d'immarcesibles candors - Goigs dels sants màrtirs porgonienses

P. 97-98 / [Rúbr.] Dels sants màrtirs Porgonienses, Ord. Pred. [Inc.] Pux al cel gozau coronas | de immarsesibles candors, | sancts màrtirs porgonienses, | siau nostres protectors [Expl.] gloriosos porgonienses, | siau-nos intercessors


Anònim/ Digne d'immortal memòria / i digníssim de lloar - Goigs de sant Ceslau, germà de sant Jacinto

P. 98-99 / [Rúbr.] De sant Cesslao, germà de sant Hiacinto, Ord. Pred. [Inc.] Digne de immortal memòria | y digníssim de lloar, | sanct Ceslao de Polònia, | vullau-nos sempre ajudar [Expl.] donan-vos lamort tant bona | com vós la vàreu lograr &c.


Anònim/ Puix vos amà tant Maria / que us promet del cel favors - Goigs del gloriós sant Jacint

P. 99-100 / [Rúbr.] Goix de sant Hiacinto, Ord. de Pred. [Inc.] Puix vos ama tant Maria | que us promet del cel fabors, | siau nostre llum y guia, | sanct Hiacinto gloriós. | O Polònia dixiosa, | hont naxen pedras de esmalt [Expl.] ??


Anònim/ Puix vostres llaors / alegres cantam - Goigs de sant Lluís Bertran

P. 100-102 / [Rúbr.] De sant Lluís Bertran, Ord. de Pred. [Inc.] Puix vostres llahors | alegres cantam, | R. ohiu-nos, gloriós | sant Lluís Bertran. | En la edat primera | fugíreu los vicis


Anònim/ Cristians, tots de bon grat / cantem molt devotament - Goigs del Santíssim Sagrament

P. 102-106 / [Rúbr.] Del Santíssim Sagrament [Inc.] Cristians, tots de bon grat | cantem molt devotament | per sempre sia | lloat lo SS. Sacrament. | Est es lo pa divinal | que baxa de allà del Cel [Expl.] tots ab lo cap inclinat | digam molt devotament: | per sempre sia lloat | lo SS. Sacrament. | Finis


Anònim/ La vostra sang pura / és mon redemptor - Goigs a Jesucrist crucificat

P. 107-108 / [Rúbr.] A Jesuchrist crucificat [Inc.] La vostra sanch pura | és mon redemptor. | Dichosa ventura | per al peccador [Expl.] puix dóna ventura | la sanch del Senyor


Anònim/ Vostres gràcies i amor / cantarem ab alegria - Goigs del patriarca sant Josep

P. 111-112 / [Rúbr.] Del patriarca sant Joseph [Inc.] Vostres gràcias y amor | cantarem ab alegria, | Joseph, espòs de Maria | y emparo del redemptor. | Dels entichs reys y grans monarcas [Expl.] y alcansau-nos del Senyor | pau, salut y alegria


Anònim/ Salve-us Déu, Maria, / Mare del Roser - Goigs del Roser per totes les necessitats

P. 112-113 / [Rúbr.] Goigs del Roser per totas las necescitats [Inc.] Salve-us Déu, Maria, | Mare del Roser, | dau-nos pau i pluja, | puix o podeu fer. | De gràcia sou plena [Expl.] dau-nos pau y pluja, | pues o podeu fer. | Donau-nos la glòria, | guardau-nos del mal, | donau-nos salut, | dau-nos bon camí, &c.: | axí de totas nececitats


Anònim/ Puix de vostres sants favors / dóna Déu clar testimoni - Goigs de sant Antoni de Pàdua

P. 113-115 / [Rúbr.] De sant Antoni de Pàdua [Inc.] Puix que vostres sancts fabors | dóna Déu clar testimoni, | humil y divino Antoni, | pregau per los pecadors. | Vostra paraula divina | forçà los peixos del mar [Expl.] puix que estos sancts fabors | donan de vós testimoni &c.


Anònim/ De tots mals soleu curar / als qui confien ab vós - Goigs de sant Eloís bisbe

P. 115-116 / [Rúbr.] De sant Alois, bisbe [Inc.] De tots mals soleu curar | als qui confian ab vós, | sanct Alois, bisba gloriós, | deslliurau-nos de peccar [Expl.] De tots mals soleu curar | als qui confien ab vós &c.


Anònim/ Llúcia, verge sagrada, / màrtir de Déu excel·lent - Goigs de santa Llúcia verge i màrtir

P. 118-119 / [Rúbr,] De santa Llúcia, verge, màrtir [Inc.] Llúcia, verge segrada, màrtir de Déu exelent, | socorreu-lo humilment | qui vostre favor demana [Expl.] socorreu-lo humilment | qui vostra fabor demana. | Finis


Anònim/ Puix que sou la digna esposa / del rei del cel tan amada - Goigs de santa Marta verge

P. 120-121 / [Rúbr.] De santa Martha, verge [Inc.] Puix que sou la digna esposa | del rey del cel tan amada, | siau-nos sempre advocada, | sancta Martha gloriosa [Expl.] puix que sou la digna esposa | del rey del cel tan amada &c.


Anònim/ Puix que sou esposa amada / del supremo Emperador - Goigs de santa Bàrbara verge i màrtir

P. 121-123 / [Rúbr.] De Sa Barbara V. M. | [Inc.] Puix que sou Esposa amada | del supremo Emperador | Donaunos vostra fabor | Barbara verge segrada | Essent vostra gentilesa | [Expl.] En la Iglesia del Roser | de la Antigua Tarragona | sou aclamada Patrona | de tot soldat Artiller | Vullau donchs ser advocada | de qui vostra gracia implora &c | Finis |


Anònim/ Puix a vós per advocada / lo etern Déu nos ha donat - Goigs dels set dolors de nostra Senyora

P. 123-124 / [Rúbr.] Dels set Dolors der Maria S Na | [Inc.] Puix a Vos per aduocada | lo Etern Deu nos a donat | Dignament intitulada | Mara sou de Pietat | Verdadera professia | [Expl.] en amarga soledat &c | Puix de tots faels invocada | sou en llurs necessitats | Miraulos Verge sagrada | sempra ab vlls de Pietat. | Finis |
Versificació: ??


Anònim/ Alabem sens mai cessar / sant Jaume apòstol menor - Goigs de sant Jaume menor apòstol

P. 124-126 / [Rúbr.] De st. Jaume Menor Apostol | [Inc.] Alabem sens may cessar | sant Jauma Apostol menor | que per al cel nos pot trobar | Apostol de mes honor | De sanch Real noble y clara |[Expl.] per est poble pecador &c | Alabem sens may cessar | sant Jauma APostol menor | Perque al Cel nos pot trobar | Apostol de mes honor | Finis coronat opus |
Versificació: ??

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal